default

08 Lipiec 2024

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowiska 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU

spółki pod firmą: Fabryka Broni ŁUCZNIK – Radom Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu

RADA NADZORCZA

Fabryki Broni ŁUCZNIK – Radom Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu

na podstawie § 19 ust. 3 pkt 1) w zw. z § 16 ust. 1 Umowy Spółki (dalej „Spółka”), ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska

2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU 

1. Kandydaci na ww. stanowiska muszą spełniać następujące kryteria (warunki obligatoryjne):

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

4) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów);

5) korzystać z pełni praw publicznych,

6) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

7) posiadać obywatelstwo polskie.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

5) wykonuje aktywności społeczne lub zarobkowe rodzące konflikt interesów wobec działalności Spółki,

6) spełnia przesłanki wyłączające jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587², art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych),

7) toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) została skazana prawomocnym lub nieprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Dodatkowo pożądane jest, aby Kandydat:

1) posiadał doświadczenie zawodowe w sektorze, w którym działa Spółka;

2) posiadał dostęp do informacji niejawnych z klauzulą „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,

3) po zakwalifikowaniu przez Radę Nadzorczą na stanowisko członka zarządu, rozpoczął w terminie 21 dni, a następnie ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie w instytucji upoważnionej do prowadzenia szkolenia, potwierdzające posiadanie przez niego przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (w przypadku braku możliwości rozpoczęcia szkolenia w wymaganym terminie, powinien rozpocząć go w pierwszym możliwym terminie),

4) posiadał wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych oraz grup kapitałowych.

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

1) życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym postępowaniem,

2) list motywacyjny,

3) oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),

4) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w pkt 3,

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starszą niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),

6) aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),

7) inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,

8) przygotowaną przez Kandydata na piśmie ramową koncepcję zarządzania Spółką wraz z prognozą rozwoju Spółki, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o Spółce,

9) oświadczenie kandydata, iż nie został skazany przez Sąd I instancji za przestępstwa określone w przepisach Rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587², art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,

10) oświadczenie kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postępowanie za przestępstwo określone w przepisach Rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587², art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,

11) inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

6. W toku postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do uzupełnienia braków formalnych oferty oraz do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, adres: Fabryka Broni ŁUCZNIK – Radom Sp. z o.o., ul. Grobickiego 23 , 26-617 Radom w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Fabryka Broni ŁUCZNIK – Radom Sp. z o.o.- nie otwierać".

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.30 w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 15.07.2024 r. do godziny 12.00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w dniu 15 lipca 2024 roku.

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w pkt 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w pkt 4-5, z uwzględnieniem pkt 6, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości ich złożenia i ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, a także sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

11. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

12. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

13. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki, adres: Fabryka Broni ŁUCZNIK – Radom Sp. z o.o., ul. Grobickiego 23, 26-617 Radom. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem pkt 14.

14. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

15. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz oceni pisemną ramową koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki przygotowaną przez Kandydata.

16. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

2) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,

3) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu,

4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

5) przygotowaną przez Kandydata pisemną ramową koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o Spółce,

6) wiedzę w zakresie branży zbrojeniowej,

7) znajomość zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem Członka Zarządu.

17.  W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

18.  Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki, podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

19.  Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

a. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,

b. Umowa Spółki,

c. sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.

20. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w pkt 19, jest Pani Justyna Romańczuk, Dyrektor Korporacyjny Spółki, tel. 532 335 829, email: jromanczuk@fabrykabroni.pl.

21. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

22. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

23. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w toku Postępowania Kwalifikacyjnego.

24. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

25. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

26. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

27. Kandydat wyłoniony w wyniku postępowania kwalifikacyjnego może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

Załączniki:

1. Oświadczenie kandydata.

2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów – PGZ S.A.

3. Klauzula informacyjna dla Kandydatów – Fabryka Broni ŁUCZNIK – Radom Sp. z o.o.

Pliki do pobrania_

  • Załącznik nr 1 - Oświadczenie kandydata

    Pobierz plik
  • Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dla Kandydatów – PGZ S

    Pobierz plik
  • Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dla Kandydatów – Fabryka Broni ŁUCZNIK – Radom Sp

    Pobierz plik

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej

Brak wyników

Spróbuj wpisać inna fraze wyszukiwania.